கம்பி இன்றைய விலை நிலவரம் (TMT Steel Bar Today Price)

கம்பி விலை நிலவரம்

பொருள்அளவுகள் இன்றைய விலைநேற்றைய விலை
டிஎம்டி கம்பிகள் 10மிமீ / 1 கிலோ ரூ.74.00/-ரூ.74.00/-
டிஎம்டி கம்பிகள் 12மிமீ / 1 கிலோ ரூ.74.00/-ரூ.74.00/-
டிஎம்டி கம்பிகள் 16மிமீ / 1 கிலோ ரூ.74.00/-ரூ.74.00/-
டிஎம்டி கம்பிகள் 20மிமீ / 1 கிலோ ரூ.73.00/-ரூ.73.00/-
டிஎம்டி கம்பிகள் 25மிமீ / 1 கிலோ ரூ.72.00/-ரூ.72.00/-
டிஎம்டி கம்பிகள் 28மிமீ / 1 கிலோ ரூ.71.00/-ரூ.71.00/-
டிஎம்டி கம்பிகள் 32மிமீ / 1 கிலோ ரூ.70.00/-ரூ.70.00/-
டிஎம்டி கம்பிகள் 5.5மிமீ / 1 கிலோ ரூ.78.00/-ரூ.78.00/-
டிஎம்டி கம்பிகள் 6மிமீ / 1 கிலோ ரூ.77.00/-ரூ.77.00/-
டிஎம்டி கம்பிகள் 8மிமீ / 1 கிலோ ரூ.76.00/-ரூ.76.00/-

Today TMT Steel Bar Rate

ITEMUNITTODAY PRICE YESTERDAY PRICE
TMT Bars10mm / 1kgRs.74.00/-Rs.74.00/-
TMT Bars12mm / 1kgRs.74.00/-Rs.74.00/-
TMT Bars16mm / 1kgRs.74.00/-Rs.74.00/-
TMT Bars20mm / 1kgRs.73.00/-Rs.73.00/-
TMT Bars25mm / 1kgRs.72.00/-Rs.72.00/-
TMT Bars28mm / 1kgRs.71.00/-Rs.71.00/-
TMT Bars32mm / 1kgRs.70.00/-Rs.70.00/-
TMT Bars5.5mm / 1kgRs.78.00/-Rs.78.00/-
TMT Bars6mm / 1kgRs.77.00/-Rs.77.00/-
TMT Bars8mm / 1kgRs.76.00/-Rs.76.00/-