இறைச்சி, முட்டை விலை நிலவரம் (Meat, Egg Today Price)

இறைச்சி, முட்டை விலை நிலவரம்

அளவுகள் இன்றைய விலை நிலவரம் நேற்றைய விலை நிலவரம்
Broiler Chickenபிராய்லர் கோழி கறி விலை நிலவரம் 1 கிலோரூ.160/-ரூ.160/-
நாட்டுக்கோழி கறி விலை நிலவரம் 1 கிலோரூ.360/-ரூ.360/-
மட்டன் விலை நிலவரம்1 கிலோரூ.600/-ரூ.600/-
பிராய்லர் கோழி முட்டை விலை நிலவரம் ஒன்றுக்குரூ.4.50/-ரூ.4.50/-
நாட்டுக் கோழி முட்டை விலை நிலவரம் ஒன்றுக்குரூ.8/- to 12/-Rs.8/- to 12/-

Today Meat, Egg Rate

UNITTODAY PRICEYESTERDAY PRICE
Broiler Chicken Price Status1 kgRs.160/-Rs.160/-
Country Chicken Price Status1 kgRs.360/-Rs.360/-
Mutton Price Status1 kgRs.600/-Rs.600/-
Broiler Egg Price Status Per OneRs.4.50/-Rs.4.50/-
Country Chicken Egg Price StatusPer OneRs.8/- to 12/-Rs.8/- to 12/-